Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused (edaspidi: tingimused) reguleerivad UAB LIMO TRADING COMPANY (edaspidi: ROYAL DENTA) veebisaidi www.royaldenta.com ja sotsiaalmeedia kontode külastajate ning uudiskirja tellijate isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid ning nende isikuandmete töötlemise eesmärke ja vahendeid.

Siinsed tingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus, edaspidi: määrus).

Nende tingimustega teavitatakse ROYAL DENTA veebisaidi ja sotsiaalmeedia kontode külastajaid ning uudiskirjade tellijaid nende isikuandmete töötlemisest.

 

MÕISTED

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Andmesubjekt ehk füüsiline isik – ROYAL DENTA veebisaidi ja sotsiaalmeedia kontode külastaja ja/või uudiskirja tellija, kelle isikuandmeid ROYAL DENTA kogub ja töötleb.

Andmesubjekti nõusolek – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

Andmesubjekti õigused – andmesubjekti võimalus osaleda ja kontrollida vastutava töötleja ja/või volitatud töötleja tegevust seoses tema isikuandmete töötlemisega: õigus teada ja saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta; õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele ja nende töötlemise viisidele; taotleda oma isikuandmete parandamist või hävitamist või oma isikuandmete töötlemise peatamist, välja arvatud säilitamine, kui töötlemine ei toimu kooskõlas õigusaktidega; mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega; taotleda oma isikuandmete kustutamist; saada enda kohta andmeid, mille ta on vastutavale töötlejale esitanud; esitada kaebus järelevalveasutusele (riiklikule andmekaitseinspektsioonile).

Andmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Andmete automaatne töötlemine – andmete töötlustoimingud, mis toimuvad täielikult või osaliselt automaatsete vahenditega. Nende hulka kuuluvad kõik info- ja sidetehnoloogiad, mis on võimelised teostama isikuandmete töötlustoiminguid, näiteks arvutid, sidevõrgud jne.

Andmete vastutav töötleja – UAB LIMO TRADING COMPANY, registrikood 133114845, registrijärgne aadress Ievos Kalno 6–10, 93103 Neringa, tel +370 6841 9699, e-posti aadress info@royaldenta.com.

Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Vastuvõtja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaiks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga.

Küpsis (ingl cookie) – väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te saiti külastate.

Isikuandmetega seotud rikkumine – turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

Muud siinsetes tingimustes kasutatud mõisted on määratletud määruses ja muudes isikuandmete töötlemist käsitlevates õigusaktides.

 

I PEATÜKK
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

1. ROYAL DENTA juhindub teie isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest.

1.1. ROYAL DENTA töötleb isikuandmeid ainult siinsetes tingimustes sätestatud õiguspärastel eesmärkidel ja neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (eesmärgi piirang).

1.2. Isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega (seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus).

1.3. ROYAL DENTA töötleb isikuandmeid nii, et need on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud (õigsus).

1.4. ROYAL DENTA töötleb isikuandmeid ainult töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalikul määral (võimalikult väheste andmete kogumine).

1.5. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse (säilitamise piirang).

1.6. ROYAL DENTA rakendab isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete piisav turvalisus, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest (usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus).

1.7. ROYAL DENTA vastutab siinsetes tingimustes sätestatud põhimõtete järgimise eest ja peab suutma tõendada nende järgimist (vastutus).

II PEATÜKK
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

2. ROYAL DENTA töötleb teie isikuandmeid:

2.1. ROYAL DENTA õigustatud huvides, sealhulgas veebisaidi nõuetekohaseks juhtimiseks ja haldamiseks, veebisaidi liikluse jälgimiseks, turvalisuse tagamiseks, selle toimimise parandamiseks, teabe otsimise hõlbustamiseks ja andmesubjektide päringute rahuldamise tagamiseks, samuti turundus- ja müügiedenduse eesmärkidel (uudiskirjade saatmine andmesubjekti nõusolekul).

3. II peatükis sätestatud eesmärkidel kogub ja töötleb ROYAL DENTA järgmisi andmeid:

3.1. isikuandmed: eesnimi või ees- ja perekonnanimi (kui olete need esitanud);

3.2. kontaktandmed: e-posti aadress (kui olete selle esitanud);

3.3. muud isikuandmed/teave, mille olete ROYAL DENTALE oma päringus/tellimuses esitanud;

3.4. muud uudiskirja tellijate isikuandmed: eriala (apteeker, hambaarst, suuhügienist jne), linn (kui olete need esitanud).

III PEATÜKK
ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE 

4. Isikuandmed saadakse teilt, kui te olete seaduse alusel kohustatud neid andmeid esitama või kui te esitate need andmed vabatahtlikult.

5. ROYAL DENTA töötleb teie isikuandmeid ka siis, kui võtate ühendust ROYAL DENTAGA e-posti teel, esitate päringu ROYAL DENTA veebisaidil, tellite uudiskirju ning saadate teavet ROYAL DENTA veebisaidil märgitud kontaktandmete kaudu või ROYAL DENTA sotsiaalmeedia kontodel. Neil juhtudel töötleb ROYAL DENTA teie andmeid päringute haldamiseks ja/või uudiskirjade saatmiseks, osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks ning oma õigustatud huvide kaitsmiseks.

6. Olenemata andmete kogumise viisist säilitatakse neid ainult nii kaua, kui see on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks, kuid mitte kauem kui on sätestatud Leedu peaarhiivi 9. märtsi 2011. aasta määrusega nr V-100 kinnitatud dokumentide üldiste säilitustähtaegade loetelu kehtivas versioonis või muudes õigusaktides. Veebisaidi kaudu esitatud päringutes sisalduvaid andmeid säilitatakse maksimaalselt kolm aastat pärast päringu vastuse esitamist ja seejärel need hävitatakse.

IV PEATÜKK
ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

7. Andmesubjektina on teil õigus:

7.1. teada ja saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;

7.2. saada juurdepääs teie isikuandmetele ja nende töötlemisele. Teil on õigus nõuda, et ROYAL DENTA annaks teile teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid töödeldakse ja mis eesmärgil neid töödeldakse;

7.3. nõuda oma isikuandmete parandamist. Kui avastatakse, et ROYAL DENTA töötleb teie isikuandmeid ebatäpselt või ebatäielikult, on teil õigus nõuda selliste isikuandmete parandamist või täiendamist;

7.4. nõuda oma isikuandmete kustutamist („õigus olla unustatud“). Teil on õigus nõuda, et ROYAL DENTA kustutaks teie isikuandmed, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

  • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
  • võtate tagasi nõusoleku, millel töötlemine põhines, ja teie isikuandmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
  • te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

7.5. nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Teil on õigus nõuda, et ROYAL DENTA piiraks teie isikuandmete töötlemist, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

  • te vaidlustate andmete õigsuse ajaks, mis võimaldab ROYAL DENTAL kontrollida isikuandmete õigsust;
  • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle andmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
  • ROYAL DENTA ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
  • te olete esitanud vastuväite töötlemise suhtes, kuni kontrollitakse, kas ROYAL DENTA õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti õiguspärased põhjused.

7.6. mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega. Teil on õigus mitte nõustuda teatavate mittekohustuslike isikuandmete töötlemisega. Sellist mittenõustumist võib väljendada nii dokumentide teatavate osade täitmata jätmisega kui ka hilisema taotluse esitamisega teie isikuandmete töötlemise lõpetamiseks, mis ei kuulu kohustusliku töötlemise alla. ROYAL DENTA annab teile taotluse korral teavet selle kohta, milliseid teie isikuandmeid töödeldakse vabatahtlikkuse alusel. ROYAL DENTA lõpetab vabatahtlikkuse alusel töödeldavate isikuandmete töötlemise taotluse saamisel viivitamata sellise töötlemise, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus õiguslike nõuetega, ja teavitab teid sellest;

7.7. andmete ülekandmiseks, st teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete ROYAL DENTALE esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et ROYAL DENTA seda takistaks.

 

V PEATÜKK
MEETMED ISIKUANDMETE TURVALISUSE TAGAMISEKS
8. ROYAL DENTA tagab ja rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise või muu loata töötlemise eest.

9. ROYAL DENTA kogutud ja töödeldud isikuandmetele on juurdepääs ainult nendel isikutel, kellel on õigus sellistele andmetele juurde pääseda, ja ainult siis, kui see on vajalik siinsetes tingimustes sätestatud eesmärkidel.

10. ROYAL DENTA tagab nõuetekohase võrguhalduse, infosüsteemide hoolduse ja muude tehniliste meetmete rakendamise, mis on vajalikud teie isikuandmete kaitse tagamiseks.

VI PEATÜKK
ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

11. Teie isikuandmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele, kes osutavad ROYAL DENTALE teenuseid, tagades ROYAL DENTA kasutatavate infosüsteemide toimimise ja hoolduse. Sellisel juhul avaldatakse teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult nende teenuste nõuetekohaseks osutamiseks vajalikul määral.

12. Teie isikuandmeid võidakse avaldada õiguskaitseasutustele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

13. Kõigil muudel juhtudel võib teie isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult teie nõusolekul.

VII PEATÜKK
KÜPSISTE KASUTAMINE

14. Küpsiste abil kogutud teave võimaldab ROYAL DENTAL parandada veebisaidi toimimist, et saaksite otsida teavet mugavalt ja tõhusalt.

15. Peamised küpsised, mida ROYAL DENTA oma veebisaidil kasutab, on järgmised:

Cookie Name
Description
Moment of creation/ Expiration time
CMSSESSIDX
Standardne küpsis, mida kasutatakse kasutaja seansi toetamiseks.
Kuni veebisaidi akna sulgemiseni
cookiesAgree
Standardne küpsis, mis eristab, milliseid küpsiseid lubate meie veebisaidil kasutada.
Kuni kustutamiseni
cookiesLevelX
Küpsis, mis eristab, milliseid küpsiseid lubate meie veebisaidil kasutada.
Kuni kustutamiseni
_ga
Statistiline küpsis, mida kasutab Google Analytics. Seda küpsist kasutatakse kasutajate eristamiseks, külastajate, seansside ja kampaaniate andmete arvutamiseks ning veebisaidi kasutamise statistilise analüüsi jälgimiseks. Küpsised salvestavad teavet anonüümselt ja määravad juhuslikult genereeritud numbri unikaalsete külastajate tuvastamiseks.
2 aastat
_gat
Statistilised küpsised, mida Google Analytics kasutab statistilise teabe kogumiseks veebisaidi liikluse kohta.
1 päev
_gid
Statistiline küpsis, mida Google Analytics kasutab isiku tuvastamiseks.
1 päev
gat_gtag
Google Tag Manageri kasutatavad reklaamiküpsised.
1 minut
IDE
Reklaamiküpsis, mida Google Ads kasutab isiku tuvastamiseks.
1 aasta
fr
Reklaamiküpsis. Selle küpsise seab Facebook, kui külastate veebisaiti, et näidata reklaame Facebookis ja nende kontrollitud platvormidel.
3 kuud

16. Kui nõustute küpsiste salvestamisega, tuleb klõpsata veebisaidil järgmise sõnumi ilmumisel nupule „NÕUSTUN“: „Teie sirvimiskogemuse parandamiseks kasutab see veebisait statistilistel ja turunduslikel eesmärkidel küpsiseid (ingl cookies), mille saate igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadeid ja kustutades salvestatud küpsised“.

17. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma brauseri seadeid ja kustutades salvestatud küpsised. See, kuidas seda teha, oleneb kasutatavast operatsioonisüsteemist ja brauserist.

18. Kui te kustutate seadistatud küpsised, ei pruugi ROYAL DENTA veebisaidi mõned funktsioonid ettenähtud viisil toimida.

 

VIII PEATÜKK
UUDISKIRJADE SAATMINE

 

19. Andmesubjekti nõusolekul võib ROYAL DENTA saata andmesubjektile uudiskirju turunduse ja müügiedenduse eesmärgil, mis sisaldavad teavet kaupade, teenuste, koolituste või seminaride, müügi ja muu otseturunduse sisu kohta.

20. ROYAL DENTA saadab uudiskirju andmesubjektile ainult andmesubjekti eelneva nõusoleku korral, mida on väljendatud elektrooniliselt ja aktiivse toimingu kaudu, st täites ROYAL DENTA veebisaidil asjakohase vormi ja märkides e-posti aadressi, millele soovitakse uudiskirju saada.

21. ROYAL DENTA saadab andmesubjektile uudiskirju kuni nõusoleku tühistamiseni.

22. Andmesubjektile antakse võimalus loobuda uudiskirjade saamisest ja mitte nõustuda sellise otseturunduse sisu edasise saatmisega. See võimalus tehakse andmesubjektile kättesaadavaks e-kirjas oleva lingi kaudu.

23. Kui andmesubjekt loobub ROYAL DENTA edasiste uudiskirjade saamisest, ei saadeta andmesubjektile enam uudiskirju. 

IX PEATÜKK
ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUDATUSED

 

24. Siinsed tingimused vaadatakse korrapäraselt läbi ja neid ajakohastatakse ning muudatused avaldatakse veebisaidil www.royaldenta.com.

 

X PEATÜKK
KONTAKTANDMED

 

25. Kui teil on küsimusi, märkusi või kaebusi seoses ROYAL DENTA isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@royaldenta.com.